شماره حساب های رونیور

برای واریز مبلغ خرید خود می توانید از شماره حساب های زیر استفاده کنید.

شماره حساب: حساب جام ملت ۴۸۴۰۷۲۰۰۲۲
شماره کارت: شماره کارت بانک ملت : ۸۳۰۰-۷۷۱۵-۳۳۷۹-۶۱۰۴
نام صاحب حساب: علی پرهیزکاری