سایز بندی لباس

اگر سایز خود را نمی دانید از جدول زیر استفاده کنید.

دور باسن دور کمر دور سینه سایز
۸۸-۹۱ ۶۳-۶۵ ۷۸-۸۱ ۳۴
۹۲-۹۵ ۶۶-۶۹ ۸۲-۸۵ ۳۶
۹۶-۹۸ ۷۰-۷۳ ۸۶-۸۹ ۳۸
۹۹-۱۰۱ ۷۴-۷۷ ۹۰-۹۳ ۴۰
۱۰۲-۱۰۴ ۷۸-۸۱ ۹۴-۹۷ ۴۲
۱۰۵-۱۰۸ ۸۲-۸۵ ۹۸-۱۰۲ ۴۴
۱۰۹-۱۱۲ ۸۶-۸۹ ۱۰۳-۱۰۶ ۴۶
۱۱۳-۱۱۶ ۹۰-۹۳ ۱۰۷-۱۱۰ ۴۸
۱۱۷-۱۲۱ ۹۴-۹۶ ۱۱۱-۱۱۴ ۵۰